Tìm kiếm

Cải cách hành chính

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021

22 Tháng Tư Quản Trị

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

22 Tháng Tư Quản Trị

KH CCHC 2021

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-SNN ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021, Ban Quản lý Trung tâm thủy sản thành phố […]

Xem thêm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý II năm 2020

25 Tháng Năm Quản Trị

Về đầu trang